Polityka Prywatności

Sky Legal Air Claims Limited z siedzibą przy 22, 77 Muswell Hill, N10 3PJ Londyn, (dalej Sky Legal), jako Administrator Danych, przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Zależy nam na Państwa zaufaniu i dlatego dbamy o ochronę danych osobowych. W poniższym dokumencie opisujemy zasady oraz sposób w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów Sky Legal oraz jej podmioty zależne, a także wszystkich gości odwiedzających stronę internetową `Sky Legal`, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Sky Legal.

Nasza strona internetowa zarządzana jest w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

(1) Pliki „cookies"

Pliki "cookies" są sposobem zbierania informacji o użytkownikach serwisu. Przeglądarka internetowa może przechowywać dane na dysku Państwa komputera i dzięki temu serwis „identyfikuje” Użytkownika. 
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcjonalności serwisów internetowych. W serwisie internetowym ‘Sky Legal’ pliki „cookies" używane są do celów informacyjnych aby poznać to, jakich informacji internauci poszukują lub z jakich funkcjonalności najczęściej korzystają. Zawartość plików „ cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika, nie pozwala też na przetwarzane lub przechowywanie danych osobowych i nie mogą one służyć do ustalenia tożsamości użytkowników. Sky Legal gromadzi informacje dotyczące ilości osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych. 
Jeżeli Państwo nie życzą sobie aby przeglądarka przechowywała pliki „cookies" prosimy o ich nieakceptowanie.

(2) Gromadzenie i przetwarzanie informacji o użytkownikach

Użytkownicy przeglądający zawartość portalu internetowego ‘Sky Legal’ pozostają anonimowi. Użytkownicy, którzy postanowią za pośrednictwem serwisu ‘Sky Legal’ zgłosić Roszczenie do linii lotniczych proszeni są o wypełnienie Formularza Zgłoszenia i podanie danych pozwalających na skuteczne wyegzekwowanie Roszczenia, przekazania należności na rachunek bankowy Użytkownika oraz danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem. Ponadto, dane osobowe mogą być zbierane w celach statystycznych, administracyjnych oraz komunikacyjnych, w kwestiach IT oraz administracji bezpieczeństwem, ochrony fizycznej, systemów potwierdzenia autentyczności i autoryzacji, systemów wspomagających, współpracy na poziomie projektów wewnętrznych oraz do celów marketingowych realizowanych poprzez informowanie Użytkowników o aktualnych promocjach dotyczących warunków korzystania z serwisu.

Wszystkie informacje przekazane Sky Legal objęte są ochroną danych zgodnie z Rozporządzeniem EU. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, a wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych na użytek dochodzenia odszkodowania.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, powiązane w sposób bezpośredni lub pośredni (tj. w powiązaniu z innymi danymi) z osobą, której dotyczą.

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adresy zameldowania/zamieszkania,
- adresy mailowe,
- numery telefonów,
- skany dokumentów tożsamości,
- numery PESEL,
- wzory podpisów,
- dane osobowe zawarte w dokumentach notarialnych takich, jak akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu,
- dane rachunków bankowych.

(3) Wykorzystanie i wymiana danych osobowych

Dane osobowe nie są przetrzymywane dłużej, niż wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone i są wykorzystywane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Mamy prawo do zachowania informacji o kliencie tak długo, jak długo aktywne jest jego konto klienta, bądź też tak długo, jak jest to konieczne dla celów świadczenia usług, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych lub któregokolwiek z celów wymienionych powyżej. 

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania naszych usług. W takim wypadku przekazywany dostęp dotyczy jedynie tych danych, które są im niezbędne dla wykonania usługi. W przypadku braku Państwa zgody na przekazanie danych podmiotom w wyżej wymienionym celu prosimy o kontakt: biuro@skylegal.eu. Nie udostępnimy osobom trzecim danych osobowych celem realizacji przez nich usług marketingowych.

Sky Legal zastrzega prawo do udostępnienia informacji osobowych na wniosek prawny organów nadzoru w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia, a także w sytuacjach wymagalnych prawem.

(4) Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zachowanie procedur i względów bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe zabezpieczone są przed przypadkowym bądź niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieupoważnionym dostępem lub przekazaniem nieuprawnionym podmiotom, jak również przed wszystkimi pozostałymi, niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

(5) Rekrutacja i współpraca

W procesie rekrutacji pracowników oraz w przypadku wyrażenia chęci współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane i kontrolowane przez Sky Legal. Państwa aplikacja nie będzie udostępniana stronom trzecim i nie będzie przechowywana dłużej niż jest to wymagane. Aby skorygować/usunąć dane lub uzyskać do nich dostęp zachęcamy do kontaktu: biuro@skylegal.eu.

(6) Połączenia z innymi stronami

Nasza strona może zawierać adresy innych stron internetowych. ‘Sky Legal’ nie ma kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych przekazanych za pośrednictwem innych stron internetowych. Zachęcamy do ostrożności i sprawdzania Polityki Prywatności innych stron.

(7) Kontrola Informacji

Użytkownikom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo do ich wglądu, zmiany lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu drogą mailową na adres: biuro@skylegal.eu. Jeśli zgromadzone informacje dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: biuro@skylegal.eu w celu ich korekty.

Mają Państwo także prawo zażądać od nas, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego kierując prośbę pod adres: biuro@skylegal.eu.

Ponieważ komunikacja z naszymi klientami jest konieczna, aby odpowiednio świadczyć nasze usługi, nasi klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości administracyjnych w związku z prowadzonymi sprawami.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług.